Nordic Tech Fund

Varför ska du investera i Nordic Tech Fund?

Målet med Nordic Tech Fund är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag och samtidigt generera en hög avkastning till investerarna.

Investment case

Nordic Tech Fund är nischad teknikfond med inriktning på onoterade svenska techbolag i tidiga skeden. Fonden ger investerare möjlighet att komma åt spännande teknikbolag innan de blir mer kända för allmänheten och vuxit till sig. 

Under rätt förhållanden är förutsättningarna för lyckade investeringar i den här typen av bolag goda. Sverige är världsledande på innovation – 2020 rankad nr 2 på Global Innovation Index och därmed före länder som USA, Japan och Sydkorea. En framträdande styrka är svenska bolags förmåga att bygga system som kan skala upp och generera tillväxt globalt under lång tid framöver. Denna tradition startades av bolag som IKEA, SKF, Autoliv, Tetrapak, Volvo m fl – och har fortsatt med svenska tech-stjärnor som Skype, Spotify, iZettle, Neo4 och Klarna.

För att lyckas med den här typen av investeringar i bolag som inte ännu vuxit till sig, krävs utöver kapital stor kunskap och erfarenhet, omfattande nätverk samt hårt och målinriktat arbete för att hjälpa bolagen. Idag finns alldeles för få professionella och institutionella investerare i tidiga skeden i Sverige som kan bidra med detta. Det är här Nordic Tech Fund vill ta en stark position på marknaden. 

Fonden tar betalt i form av fondavgifter (2%/år). När fonden stänger sker en vinstdelning med investerarna (75/25 fördel investerarna) på ev. överavkastning. Innan vinstdelning sker har investerarna en förtur till de första 5% på ev.avkastning (hurdle rate).  

Vårt erbjudande

1. Professionell och aktiv förvaltning av onoterade techbolag. 

2. Portföljen kommer bestå av en unik mix av spännande tillväxtbolag.

3. Investerarna får följa bolagen på nära håll via fondens egna mediaproduktion.

4. Goda förutsättningar för en riktigt bra investering.

Finansiell kalender

 
 • 25 februari 2022 –
  Offentliggörande av kommuniké
 • 21 april 2022 –
  Årsstämma i fonden
 • 19 augusti 2022 –
  Halvårsrapport

Hur man investerar

Fonden har idag ett tiotal spännande portföljbolag och målet är att investera i upp till ett 20-tal ytterligare lovande bolag. Investeringar görs löpande efter hårda utvärderingar av bolagen. För att kunna göra detta siktar vi på att ta in upp till 150 miljoner från investerare under fondens första år. Detta görs genom att utfärda fondandelar, s k vinstandelsbevis. När målet är uppfyllt stänger fonden för investeringar. Datum för nästa emission är inte utsatt. Fonden är noterad och går att handla på Avanza och Nordnet.  Fonden lyder således under Finansinspektionens tillsyn, är ansluten Euroclear och noterad på NGM där den är öppen för handel (Ticker: NORDIC TECH) . 

 

Läs gärna mer om fonden och portföljbolagen under hemsidans olika flikar. Det finns även dokumentation att ladda ned om du scrollar ner här nedan. 

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden.

Om du har frågor kring en investering i Nordic Tech Fund kan du använda kontaktformuläret nedan.

Vår investeringsprocess

Vår investeringsprocess följer fyra steg och är resultatet av teamets långa erfarenhet av att investera och förädla värden i spännande nya onoterade teknikbolag.

Här kan du läsa mer om hur vår investeringsprocess går till.

1. Välja bolag

Här krävs upprätthållande av ett högt deal-flow, d v s ett inflöde av attraktiva bolag som blir föremål för utvärdering. För att lyckas med detta krävs ett starkt varumärke bland entreprenörer för inkommande förfrågningar samt etablerade kontaktnät bland samarbetspartners för att nå tech-bolagen genom uppsökande verksamhet. Nordic Tech Fund är djupt förankrade bland flertalet universitet och högskolor, inkubatoer och acceleratorer runt om i Sverige och har även nära kontakt med andra tech-investerare för samarbeten och syndikering.

2. Investeringen

Investeringsprocessen kräver specifik kompetens och erfarenhet inom en viss typ av juridik, ekonomi och förhandling. Här är det viktigt att tillse att bolaget genomgår en korrekt genomlysning, att det finns en samsyn kring bolagets framtid, riktning och mål och att investering och samarbete vilar på en solid avtalsgrund. Det gäller även att investeringen sker till rätt värdering, mot tydliga milstolpar och att exponeringen i kapital är noga avvägd mot bolagets behov och fas samt de identifierade riskerna.

3. Värdeskapande

Värdeskapande-fasen kräver kunskap och erfarenheter inom bolagsstyrning, affärsutveckling samt nätverk av samarbets-partners för att få portföljbolagen att växa i rätt takt . Nordic Tech Fund har som princip att alltid sträva efter att investera tillsammans med de bästa medinvesterarna inom respektive teknikområde,  dels för att dela på risken med andra men även för att ge bolaget de bästa förutsättningar genom att tillföra branschkunskap och korrekt styrning i samarbete med dessa investerare. 

4. Sälja / Exit

För att bli framgångsrik i exit-fasen krävs ett kontinuerligt arbete med frågan. Detta startar så gott som alltid långt tidigare än när bolaget slutligen avyttras. Det kan röra sig om att tidigt arbeta målinriktat mot stora globala industriföretag och branschkollegor, strategiskt utveckla bolaget i rätt riktning eller i vissa fall bidra med kunskap om vad som krävs för att bolaget skall kunna noteras på en lista som ett publikt bolag.

Flera tidigare framgångsrika investeringar

Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits i tidigare sammanhang och anställningar. Utöver detta finns det stor erfarenhet av att notera portföljbolag. Exempel på investeringar som  teamet varit inblandad i tidigare:

 • Apotea. Investeringen gjordes 2009 och innehavet såldes till Alecta 2019 för en icke-offentlig köpesumma.
 • Boka direkt. Investeringen gjordes 2008 Bolaget såldes till Hitta.se 2018 till för en icke-offentlig köpesumma.
 • RoboVM såldes 2015 till Xamarin i Silicon Valley med en avkastning på 17 gånger investerat kapital
 • Appland såldes  2018 till indiska OnMobile med en avkastning motsvarande 4,8 gånger investerat kapital
 • Eight Dudes in a Garage såldes till Amazon 2019 för en icke-offentlig köpesumma. Investeringen gjordes 18 månader tidigare.