Nordic Tech Fund

Om oss

Itatake

Från Itatake, ett av våra spännande portföljbolag.

Historik och bakgrund

Grunden för Nordic Tech Fund började byggas 2011 då affärsängelnätverket EkapAIF drog igång. Syftet var att hjälpa unga techbolag att starta sina verksamheter med hjälp av kapital och affärskompetens. De tog fram en metod för att i tidig fas gallra fram de techbolag som hade störst potential och bäst förutsättningar att lyckas.

Sedan starten har EkapAIF investerat i 22 bolag. Ett antal av dessa har sålts till industriella tagare, ett par har börsnoterats, ett antal har avvecklats. I och med att alla investeringar inte gjordes år 1 och att kapitalet fylldes på löpande vid nyinvesteringar blev den genomsnittliga innehavstiden till ca 5 år som gav en avkastningen på 15,3 procent årligen (IRR) på den totala portföljen. Det motsvarar en avkastning på ca 1,7 ggr på investerat kapital. På det hela taget en positiv utveckling med tanke på att verksamheten opererade med mycket modesta medel att investera.

Våren 2021 genomförs en rad genomgripande förändringar av verksamheten i syfte att transformera organisationen till en större fondstruktur. EkapAIF AB byter namn till Nordic Tech Fund Group AB och startar det underliggande fondbolaget Nordic Tech Fund AB. Bland annat rekryteras en ny VD med bakgrund på Almi Invest till Group A samt en styrelse till detsamma bestående av noga utvalda personer med rätt bakgrund. En styrelse rekryteras även specifikt till bondbolaget med fokus på regelefterlevnad.

EkapAIF:s tidigare investeringar i portföljbolag omstruktureras från aktier till vinstandelsbevis i den nya fonden. Därmed kan 8 av de tidigare portföljbolagen bilda en grund att utgå ifrån i den nystartade fonden Nordic Tech Fund. Fondens prospekt är godkänt av Finansinspektionen och kan laddas ner på nordictechfund.se/investerare

Nordic Tech Fund utmanar begreppet Aktiv förvaltning

Teamet bakom Nordic Tech Fund har stor erfarenhet av den omfattande process som det innebär att hitta, genomföra investeringar och bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. Därmed finns förutsättningarna för att

– noggrant gallra fram rätt bolag

– säkerställa att alla avtal finns på plats samt att bolagen blir genomlysta på djupet

– använda rätt nätverk för att kunna arbeta tillsammans med de bästa medfinansiärerna inom respektive teknikområde.

– säkerställa riskminimering genom att investera i många bolag och se till att komma in i dem på rätt värderingsnivå

– investera i trancher mot måluppfyllnad

En modern fond med hög grad av transparens

Nordic Tech Fund kommer sträva efter att vara en modern fond med hög nivå av transparens och kommunikation. Som en del av strategin har fonden en egen studio där digitalt innehåll i form av intervjuer, poddar, film och annan media kan produceras för att hålla marknaden informerad om portföljbolagens affärer och teknik.

Fondens inställning till hållbarhet är väldigt rättfram och enkel: Resurser kan användas smart eller dumt. Alla bolag som utvärderas för en investering kommer genomlysas utifrån hela hållbarhets-begreppet för att säkerställa att bolaget har en långsiktig och genuin hållbarhetsfilosofi.

Tio styrande principer för våra investeringar

  1. Investerar huvudsakligen i onoterade svenska techbolag i sådd och startfas.
  2. Vi är återhållsama med investeringar i bolag med stora framtida kapitalbehov, t.ex. hårdvarubaserade clean- och med-techbolag.

  3. Kapitalet ska verka för att långsiktigt skapa högsta möjliga avkastning och därmed skapa värdetillväxt för investerarna.

  4. Fonden strävar mot ett ägande om minst 10% i portföljbolagen vid första investeringstillfället.

  5. Fonden investerar i portföljbolagen i syfte att efter en värdebyggande fas avyttra aktierna (exit) till en annan tagare.

  6. Arbeta strikt med styrdokument och avtal för att säkra att överenskommelser efterlevs mellan alla parter inblandade.

  7. Alla bolag genomlyses utifrån hela hållbarhetsbegreppet för att säkerställa att de har en långsiktig och genuin hållbarhetsapproach.

  8. Aktivt ägarskap, främst genom ägarplan och rådgivning till portföljbolagens ledningar och styrelser.

  9. Investeringsbeslut ska ske genom en dokumenterad process som ska föranledas av analys av marknad, teknik, team och ekonomi m.m.

  10. Sträva efter att samarbeta med andra investerare i varje investering. Samarbetet syftar till att dela risk, verifiera marknadsvärderingar mm.